ןועדג רומח םע םחנמ סוס תולילעמ קלח
."יכה" ךכ לכ אל אוה ךיאו ול "ףכ" המכ ,אבא לע רפסמ תורעה ףורצב

.(תדלוה םוי טושפ) ירוא לש ותדלוהל 8 -ה הנשה םוי לגרל ךורע

.רייצ םג .אבא טקיל
.לבגומ ןוברעב סבג תרבח ."אמא" תאצוה

.בהל ץובק
1968 ראוני
Page made with e2 - http://evrit.co.il
לי.וק.תירבע:\\פטטה - 2ע תנכות תועצמאב בתכנ